មុន ពីប្រភពផ្លូវការ | រូបភាពបានបង្ហាញ!

ទំព័រនេះមិនមែនសម្រាប់មុនទេប៉ុន្តែសម្រាប់ផលិតផលមុន។ ក្នុងករណីដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើគំនិតរបស់ខ្ញុំអំពីផលិតផលនិងសម្រាប់ប្រធានបទទាក់ទងនឹងមុនផ្សេងទៀតអ្នកអាចចូលទៅកាន់ទំព័រមុនរបស់ខ្ញុំ។

មានផលិតផលកើតមុនមួយចំនួនដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅលើទីផ្សារ។ ផលិតផលទាំងនេះជាច្រើនត្រូវបានផលិតដោយគ្រូពេទ្យជំនាញខាងសើស្បែកដែលដឹងពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើហើយដឹងថាអ្វីដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងផលិតផលណាដែលមិនមាន។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញផលិតផលមុនហើយត្រូវបានណែនាំផលិតផលដែលមិនត្រូវបានណែនាំដោយវេជ្ជបណ្ឌិតនោះមិនអីទេ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាតើមានផលិតផលកើតមុនណាដែលល្អជាងផលិតផលមុន ៗ ដែលមានប្រជាប្រិយទាំងនេះ។ ដូច្នេះខ្ញុំក៏រាប់បញ្ចូលពួកគេទាំងអស់នៅទីនេះ។ មនុស្សមួយចំនួនអាចឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនរាប់បញ្ចូលផលិតផលទាំងអស់នេះព្រោះអ្នកខ្លះអាចប្រើផលិតផលច្រើនជាងមួយប្រភេទប្រឆាំងនឹងរោគមុន។ ឧទាហរណ៍មនុស្សអាចជ្រើសរើសប្រើផលិតផលដែលរួមមាន benzoyl peroxide, salicylic acid, retinol និង salicylic acid ។ មនុស្សមួយចំនួនអាចប្រើថ្នាំ benzoyl peroxide និង Retinol នៅលើមុខរបស់ពួកគេរយៈពេលមួយខែបន្ទាប់មកប្តូរទៅជាម៉ាកផលិតផលមុនផ្សេងទៀតបន្ទាប់មកប្តូរមកវិញ។ ក្នុងករណីនេះខ្ញុំនឹងមិនរាប់បញ្ចូលម៉ាកតែមួយទេពីព្រោះមុនត្រូវបានព្យាបាលដោយម៉ាកទាំងនោះ។

ការពិនិត្យផលិតផលចុងក្រោយ

Black Mask 

Black Mask 

Marvin Farmer

នៅពេលដែលនិយាយអំពីការកែលម្អរូបរាងស្បែកស្បែក Black Mask តែងតែ Black Mask បានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រធាន...